گروه موزیک نیوش

به شانه ام زدی تا تنهایی ام را تکانده باشی، به چه دل خوش کرده ای؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی؟ نشر چشمه، باز هم کتاب شعر، باز هم شعر نو، اینبار کتاب شعر...